Over CCSE

Het veilig gebruik van chemische stoffen op de werkplek is essentieel voor de gezondheid en welzijn van medewerkers. Het is daarbij van belang dat werkgevers de regels aanhangen welke van toepassing zijn. Dit kunnen internationale regels zijn, doch ook locale regelgeving. Dat wordt nogal eens over het hoofd gezien.

De praktische toepassing van de EU-wetgeving over chemische stoffen, bekend onder de namen REACH, CLP en Biocidenverordening, alsmede de arbowetgeving aangaande het veilig werken met chemische produkten. Volgens deze wet moet een organisatie onder meer informatie verstrekken die kan helpen om veilig werken met chemische produkten. Daar de verschilende wetgevingen in de praktijk veel vragen oproept op detailniveau, is de certificering chemical safety expert opgezet.

CCSE is gericht op het voorkomen van ongelukken en calamiteiten bij het werken met chemische produkten. We willen hiermee een significante bijdrage leveren aan het verminderen van de de schadelast in Nederland door de blootstelling van werknemers aan chemische producten en stoffen.

Het bestuur.

Stichting Certificering CSE

De Stichting Certificering CSE (CCSE) ziet toe op de kwaliteit van de examens die Chemical Safety Experts moeten afleggen om het CSE-Keurmerk te kunnen verwerven dan wel de permanente educatie termen om de CCSE titel te kunnen behouden. Het bestuur van de stichting CCSE bestaat uit vijf leden, waarvan de secretaris en penningmeester een gecombineerde functie is.

Stichting CCSE Bestuur

Het bestuur van de Stichting CSE bestaat uit:

dhr Drs.Ing. R.P. Hoogland - Voorzitter AI

dhr S. de. Ruiter - Communicatie

mw M. Demmer - Kwaliteit

mw drs. A.J. Harms MBA - secretaris

Permanente Educatie

Wanneer het examen CCSE met goed gevolg is afgelegd ontvangt u het Certificaat CCSE. Na het behalen van het Certificaat kunt u zich op eigen verzoek in laten schrijven in het register CCSE.

Inschrijving in Register CCSE

Inschrijving in het register kunt u doen door op de online www.ccse.nl het inschrijfformulier Register CCSE in te vullen. Daarbij wordt u tevens gevraagd om de gedragscode CCSE te accorderen. Als CCSE-er bent u gehouden om, ingaande per 1 januari van het jaar volgend op het examenjaar, permanente educatie (PE) punten te behalen.

Met de inschrijving in het register bent u herkenbaar voor de buitenwereld als een gecertificeerde CCSE-er. Dit versterkt uw professionele waarde. U wordt tevens op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen binnen de branche en van de activiteiten die door CCSE worden georganiseerd, waar u PE-punten voor kunt behalen. De inschrijving in het register dient op eigen verzoek jaarlijks te worden verlengd. Daarbij dient u het benodigde aantal PE-punten te kunnen overleggen. Dit verzoek voor verlenging kunt u eveneens online via de CCSE-site doen.

Het inschrijfformulier en verlengingsformulier worden zo spoedig mogelijk op de site gezet.

Jaarlijks tarief: 24,95 euro.

Permanente Educatie

De stichting CCSE organiseert twee maal per jaar een PE-dag. Dit zal naar verwachting zijn in de maanden april/mei en oktober/november per kalenderjaar. Meer informatie over de exacte planning zal ruim van te voren op deze site worden bekendgemaakt. Om voldoende PE-punten te behalen volstaat het deelnemen aan één van deze dagen per jaar.

Het bestuur.

Commissies en werkgroepen

Binnen de Stichting CCSE zijn een aantal commissies en werkgroepen actief om invulling te geven aan het bereiken van de geformuleerde doelstellingen. Het bestuur zal samen met de werkgroepen de stukken voorbereiden en aanbieden aan de examen commissie. Vervolgens nemen zij de verantwoordelijkheid van de uitvoering over.

Examen Commissie

Deze commissie volgt de totstandkoming van het curriculum en bewaakt de kwaliteit van examinering alsmede de kwaliteit van het CSE-niveau.

Werkgroep Kwaliteit en proces

De werkgroep Kwaliteit en Proces volgt de totstandkoming van het curriculum.

Werkgroep Certificering

Borgt de certificering op lange termijn en bewaakt het proces van permanente educatie. Werkgroep Communicatie Verantwoordelijk voor de communicatie naar en werving van deelnemers

De Examen Planning

De kosten van het examen bedragen 150 euro per persoon.

27 oktober Examen 9-12 uur Hotel Breukelen (let op gewijzigd)

29 november Examen 9-12 uur Hilton Rotterdam

21 december Examen 9-12 uur Hotel van der Valk Breukelen

26 januari 2017 Examen 9-12 uur Hilton Rotterdam

23 februari 2017 10-13 Hilton Leiden

23 maart 2017 10-13 uur Hilton Leiden

20 april 2017 10-13 uur Hilton Leiden

18 mei 2017 10-13 uur Hilton Leiden

22 juni 2017 10-13 uur Valk Breukelen

27 juli 2017 10-13 uur Valk Breukelen

31 augustus 2017 10-13 uur Hilton Leiden

28 september 2017 10-13 uur Hilton Leiden

26 oktober 2017 10-13 uur Hilton Leiden

23 november 2017 10-13 uur Valk Breukelen

21 december 2017 10-13 uur Valk Breukelen

'Examendata en locaties onder voorbehoud'

De examen planning is te bereiken via administratie@ccse.nl

Bent u al gecertificeerd Chemical Safety Expert?

Certified Chemicals Safety Expert brengt veiliger werken met chemische stoffen op een veiliger niveau.

AANMELDEN EXAMEN HELP MEE

Voor wie is Certified Chemicals Safety Expert bedoeld?

Door de vele praktische vragen vanuit Health Safety en Environment managers, Veiligheidskundigen, ondernemers, bestuurders, kwaliteitsmanagers, KAM Coördinatoren, medewerkers chemische veiligheid, maar ook vanuit ondernemingsraden en werknemersorganen hebben we eind 2015 besloten om een nieuwe standaard neer te zetten gericht op de praktische toepassing van de wet en regelgeving op het gebied van het veilig werken met chemische stoffen en producten. We trachten daarmee de jaarlijkse ontstane schadegevallen in de toekomst zeer sterk te minimaliseren.

Voor ondernemers

Zorg ervoor dat u goed weet op welke wijze u de wet dient toe te passen voor uw werknemers. Het curricullum is intensief en praktisch van opzet.

HSE Managers

Een verdieping van praktische kennis tav het veilig werken met chemische producten is onmisbaar in uw vak.

Chemisch specialisten

Ook als specialist is het van belang goed te weten welke wetswijzigingen er plaatsvinden, en hoe deze praktische toe te passen.

CCSE

Met CCSE heeft u een standaard bereikt zodat we werken met chemische produkten met zijn allen veiliger maken.

Certificering en PE

Na het behalen van uw certificaat, vind jaarlijkse permanente educatie plaats. U kunt daarbij 10 punten halen.

Uw inbreng

Graag luisteren we naar uw input dan wel uw deelname aan bv werkgroepen.